Projekt planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły - konsultacje społeczne w Żywcu Żywiec, Zywiec, zywiecczyzna, gory, beskidy, Nad Sołą i Koszarawą - dwutygodnik społeczno kulturalny
 
Nad Sołą i Koszarawą

34-300 Żywiec
ul. Świętokrzyska 50 A
nr 6/253 - 15 marca 2009

Projekt planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły - konsultacje społeczne w Żywcu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zorganizował kolejne konsultacje w sprawie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000.
Na spotkanie, którte odbyło się 11 lutego 2009 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu, przybyli wójtowie części gmin Żywiecczyzny (m.in. Węgierskiej Górki, Radziechów i Lipowej),
a także osoby zajmujące się ochroną środowiska w swoich gminach oraz przedstawiciele prasy regionalnej. Obecny był też starosta żywiecki Andrzej Zieliński, który otworzył spotkanie witając wszystkich zaproszonych gości i przedstawicieli RZGW z Krakowa na czele z dyrektorem tej placówki Jerzym Grelą.
Spotkanie składało się głównie z prelekcji pracowników RZGW w Krakowie. Ilustrowane było ciekawymi slajdami, które przybliżały omawiane problemy.
Omawiane zagadnienia wywoływały krótką dyskusję, zwłaszcza w odniesieniu do działań dla obszaru zlewni rzeki Soły. Zdania na temat planowanych działań w następnych latach były wśrod dyskutantów podzielone.
Zagadnienia poruszane w wystąpieniach prelegentów były rzeczowe i przedstawiały konkretne działania, które należy podjąć, aby zrealizować zadania zawarte w Dyrektywie 2000. Trudno je jednak ująć w jednym artykule, dlatego postaram się przybliżyć tylko część zagadnień omawianych w czasie spotkania
Wszystkie konsultacje spoleczne zmierzają do wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000 - czyli aktu prawnego Unii Europejskiej, który zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do prowadzenia ujednoliconej polityki wodnej równoważącej interesy środowiska naturalnego i tych, którzy od tego środowiska zależą. Dyrektywa wprowadza obowiązek aktywnej ochrony wszystkich wód i ekosystemów od nich zależnych.
Uznając środowisko wodne za równoprawnego użytkownika wód zobowiązuje do stworzenia warunków dla zaspokojenia potrzeb człowieka i gospodarki przy równoczesnym poszanowaniu wymagań i potrzeb przyrodniczych
Konieczność wdrożenia Dyrektywy wynika z konieczności poprawy stanu wód i całego środowiska naturalnego, które jest silnie zmienione i zdegradowane przez człowieka.
Mając na uwadze Polskę stwierdzono, że w naszym kraju zasoby wodne są trzykrotnie mniejsze niż średnia europejska.
W roku 2006 wód o bardzo dobrej jakości nie było wcale, ponad 60% to wody o niezadawalającej lub złej jakości (Raport GiOŚ).
Poprawa stanu wód, którą zapewnia wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej to nie tylko smaczna i zdrowa woda do picia, możliwość wypoczynku w naturalnym, czystym otoczeniu. Poprawa stanu wód po wdrożeniu Dyrektywy to szansa na rozwój turystyki, a tym samym na tworzenie nowych miejsc pracy, to możliwość założenia łowisk w czystych rzekach lub jeziorach i ściąganie na nie wędkarzy z kraju i ze świata itp. przedsięwzięć. Czysta woda i naturalne środowisko to szansa dla wszystkich na szeroko rozumiany rozwój.
Koordynacją wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce zajmuje się Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Jednak dużą rolę w tym procesie pełnić będą samorządy (na poziomie gmin i powiatów).
Problemem gospodarki wodnej w Regionie Wodnym Górnej Wisły (część obszaru dorzecza Wisły), a więc i naszego powiatu, zajmuje się Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, który już w latach 2006-2008 przeprowadził dwie konsultacje
w Żywcu, o czym informowała nasza gazeta.
Pierwsza tura konsultacji pozwoliła na zidentyfikowanie istotnych potrzeb w zakresie informacji niezbędnych uczestnikom do dalszego ich udziału w procesie planowania.
II tura konsultacji w 2008 r. dotyczyła "Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy", czyli dokumentu, który dla każdego dorzecza w Polsce prezentowal wstępną listę najważniejszych problemów, które mogą utrudnić osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 r. Przykładem programu działań może być "Katalog działań podstawowych i uzupełniających dla zlewni Soły" opracowany przez RZGW w Krakowie i przedstawiony na konsultacjach 11 lutego br. w Żywcu w sali sesyjnej starostwa. Dla naszego terenu istotna jest kanalizacja ścieków w 11 gminach pow. żywieckiego oraz rozbudowa
i modernizacja dwóch oczyszczalni ścieków w Żywcu i Węgierskiej Górce, a także wodociągów w 5 gminach. Wyraża się to budową 768 km kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z 181 przepompowniami ścieków oraz 124 km sieci wodociągowej z przyłączami.
Wiele zadań związanych z czystością wód spoczywa na gminach m.in. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa ujęć wód powierzchniowych i podziemnych.
Ważnym zadaniem jest też propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i upowszechnienie informacji o podejmowanych działaniach, akcjach, kampaniach na rzecz aktywnej ochrony środowiska. Istotna jest tutaj współpraca samorządów z organizacjami ekologicznymi działającymi na tym obszarze (Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, Żywiecka Fundacja Rozwoju) i inne.
W artykule ujęto tylko część poruszanych problemów na sesji
i artykułowanych w dyskusjach, które autor chciał zasygnalizować. Jednak obszerność zagadnienia nie pozwala ująć ich w jednym artykule. Może uda się powrócić do tych ważnych zagadnień w następnym numerze.

Kazimierz Moskal

Copyright © Nad Sołą i Koszarawą.
Wszystkie prawa zastrzeżone.